The Star 8 สัญญาและเงื่อนไขในการแข่งขัน เดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาว ปี 8

Published พฤศจิกายน 14, 2011 by The Star 8

The Star 8

The Star 8 สัญญาและเงื่อนไขในการแข่งขัน เดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาว ปี 8

รายการ The Star 8 เดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาว ปี 8 จัดขึ้นโดยบริษัท เอ็กแซ็กท์ จำกัด มีเงื่อนไขในการแข่งขัน ดังต่อไปนี้

1. ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันอายุต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ในวันสมัคร The Star 8 ผู้เข้าแข่งขันต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม โดยลงนามให้ความยินยอมตามเอกสารแนบท้ายใบสมัครฉบับนี้

2. ผู้เข้าแข่งขันตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎ ระเบียบ กติกา และเงื่อนไขการแข่งขันที่ผู้จัดรายการ The Star 8 กำหนดขึ้น รวมทั้งจะไม่ถอนตัวออกจากการแข่งขัน โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นหนังสือจากผู้จัดรายการ และยอมรับว่า คำตัดสินผลการแข่งขัน หรือคำตัดสินใด ๆ ของผู้จัดรายการเกี่ยวกับการแข่งขันย่อมถือเป็นที่สุด

3. ผู้เข้าแข่งขันตกลงว่า การที่ผู้เข้าแข่งขันสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อให้ผู้จัดรายการพิจารณาคัดเลือกหาผู้เข้าแข่งขันที่มีความรู้ความสามารถทางการขับร้องเพลง หรือการแสดงเข้าสู่วงการบันเทิง ดังนั้น ในกรณีผู้เข้าแข่งขันเป็นผู้ชนะการแข่งขัน หรือเป็นผู้เข้ารอบ The Star 8 คนสุดท้ายของการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันตกลงทำสัญญาเป็นศิลปินฝึกหัดในสังกัดของบริษัท เอ็กแซ็กท์ จำกัด หรือบริษัทในกลุ่มบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทในกลุ่มบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน) ตามที่ผู้จัดรายการกำหนดทุกประการ นอกจากนี้ ผู้เข้าแข่งขันตกลงว่า ผู้จัดรายการมีสิทธิพิจารณาเลือกผู้เข้าแข่งขันให้เข้าเป็นศิลปินฝึกหัดในสังกัดได้ แม้ผู้เข้าแข่งขันจะไม่ได้เป็นผู้ชนะการแข่งขัน หรือเป็นผู้เข้ารอบ 8 คนสุดท้ายของการแข่งขัน และหากผู้เข้าแข่งขันได้รับเลือกจากผู้จัดรายการ ผู้เข้าแข่งขันตกลงทำสัญญาเป็นศิลปินในสังกัดของผู้จัดรายการ หรือตามที่ผู้จัดรายการกาหนดทันที

4. ผู้เข้าแข่งขันตกลงเข้าร่วมกิจกรรม หรือกระทำการใด ๆ ตามที่ผู้จัดรายการกำหนด เพื่อส่งเสริมหรือประชาสัมพันธ์การแข่งขันและตัวผู้เข้าแข่งขัน และจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการเข้าร่วมกิจกรรม หรือกระทำการดังกล่าวให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี นอกจากนี้ หากผู้จัดรายการขอให้ผู้เข้าแข่งขันและครอบครัวเข้าร่วมในการถ่ายทำและบันทึกภาพการให้สัมภาษณ์และการร่วมรายการการแข่งขัน ภาพยนตร์โฆษณา หรือทำการถ่ายภาพใด ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันตกลงให้ความร่วมมือในการดำเนินการดังกล่าวและจะจัดให้ครอบครัวให้ความร่วมมือในการดำเนินการดังกล่าวโดยไม่เรียกร้องค่าตอบแทนใด ๆ จากผู้จัดรายการ

5. ผู้เข้าแข่งขันตกลงและยินยอมให้ผู้จัดรายการเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการบันทึกภาพ และ/หรือ เสียงของผู้เข้าแข่งขันในการแข่งขันได้ทุกอิริยาบท ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน เพื่อถ่ายทอดสดทางสื่อต่าง ๆ และ/หรือ นำสิ่งบันทึกภาพ และ/หรือ เสียง ภาพถ่าย รูปภาพของผู้เข้าแข่งขันที่ได้ทำการบันทึกไว้ไปทำซ้ำ ดัดแปลง ตัดต่อ เพื่อนำออกโฆษณาประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ต่อสาธารณชน แพร่เสียงแพร่ภาพ จำหน่าย อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิดังกล่าว หรือใช้ประโยชน์อื่นใดแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้เข้าแข่งขันและไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนอื่นใดทั้งสิ้น ทั้งนี้ สิทธิในการพิจารณานำภาพของผู้เข้าแข่งขันออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือไม่นั้นเป็นสิทธิของผู้จัดรายการแต่เพียงผู้เดียว

6. ผู้เข้าแข่งขันรับทราบว่า ผู้จัดรายการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในรายการการแข่งขัน The Star 8 และบรรดาสิ่งบันทึกเสียง และ/หรือ สิ่งบันทึกภาพ ภาพถ่าย รูปภาพของผู้เข้าแข่งขันและครอบครัวตามข้อ 4 และ ข้อ 5. สิทธิในการกระทำอันเกี่ยวกับการแสดงและการขับร้องเพลงของผู้เข้าแข่งขันที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการแข่งขัน พร้อมทั้งสิทธิในการแพร่เสียงแพร่ภาพ หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน รวมทั้งการทำซ้ำ ดัดแปลงซึ่งงานดังกล่าวข้างต้น และลิขสิทธิ์ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภทที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมการแข่งขันของผู้เข้าแข่งขันและครอบครัว ผู้เข้าแข่งขันตกลงให้เป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดรายการแต่เพียงผู้เดียวตลอดอายุแห่งการคุ้มครองสิทธิและลิขสิทธิ์ตามที่กฎหมายกำหนด โดยให้ถือว่า ใบสมัครฉบับนี้เป็นหนังสือโอนลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดงของผู้เข้าแข่งขันและครอบครัวที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมการแข่งขันให้แก่ผู้จัดรายการตั้งแต่วันที่งานดังกล่าวได้ถูกสร้างสรรค์ขึ้น

7. ผู้เข้าแข่งขันขอรับรองว่า เอกสารและข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับตัวผู้เข้าแข่งขัน อาทิเช่น ประวัติส่วนตัว,อายุ,ประวัติการศึกษาของผู้เข้าแข่งขัน, ประวัติอาชญากรรม, ประวัติการทำงาน ฯลฯ ที่ได้เปิดเผยให้ผู้จัดรายการทราบเป็นความจริงทุกประการ และผู้เข้าแข่งขันรับทราบว่า บรรดาเอกสารและข้อมูลใด ๆ ที่ผู้เข้าแข่งขันได้ส่งมอบให้แก่ผู้จัดรายการ ผู้จัดรายการจะไม่ส่งคืนให้แก่ผู้เข้าแข่งขันไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

8. ผู้เข้าแข่งขันขอรับรองว่า ก่อนและขณะสมัครเข้าทำการแข่งขัน The Star 8 ผู้เข้าแข่งขันไม่มีภาระผูกพัน หรือได้ทำสัญญาเข้าเป็นนักร้องนักแสดงในสังกัดกับบุคคลอื่นใด หรือมีภาระผูกพันในลักษณะเดียวกันกับการแข่งขัน รวมทั้งภายในระยะเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันจะไม่เข้าทำสัญญาเป็นนักร้องนักแสดงในสังกัดกับบุคคลอื่นใด และจะไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพันในลักษณะเดียวกันกับการแข่งขัน เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นหนังสือจากผู้จัดรายการ

9. ผู้เข้าแข่งขันยินยอมให้ผู้จัดรายการใช้ชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อใด ๆ ก็ตามของผู้เข้าแข่งขัน ไปทำการประกาศโฆษณาและเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ รวมทั้งให้มีสิทธิโดยชอบในการอนุญาตหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้ได้เช่นเดียวกัน

10. ผู้เข้าแข่งขันตกลงว่า จะไม่เปิดเผยผลการแข่งขันในรอบที่ตนเองได้เข้าร่วมการแข่งขัน หรือที่ผู้เข้าแข่งขันได้รับทราบต่อบุคคลภายนอกก่อนที่เทปบันทึกภาพการแข่งขันจะมีการออกอากาศจริงทางสถานีโทรทัศน์ โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากผู้จัดรายการก่อน

11. หากผู้เข้าแข่งขันผิดคำรับรอง หรือฝ่าผืนเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในใบสมัคร ผู้จัดรายการ The Star 8 มีสิทธิยกเลิกใบสมัครของผู้เข้าแข่งขันได้ทันที และผู้เข้าแข่งขันตกลงยินยอมชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นแก่ผู้จัดรายการ แต่ทั้งนี้จำนวนเงินค่าเสียหายจะต้องไม่น้อยกว่า 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

12. ในกรณีที่ผู้ชนะ The Star 8 การแข่งขันขาดคุณสมบัติ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือมีเหตุขัดข้องประการอื่น และผู้เข้าแข่งขันซึ่งอยู่ในตาแหน่งรองชนะเลิศหรือในตำแหน่งถัดไปอาจได้รับเลือกจากผู้จัดรายการให้เข้ามาแทนที่ผู้ชนะการแข่งขันคนดังกล่าวได้ ในเหตุการณ์ที่กล่าวมานี้ ผู้เข้าแข่งขันตกลงเข้าสวมสิทธิตามภาระหน้าที่ของผู้ชนะการแข่งขันคนนั้นต่อไปทันที

13. ผู้จัดรายการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ กฎ กติกา เงื่อนไขการแข่งขัน รวมทั้งยกเลิกการแข่งขัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าแข่งขันทราบล่วงหน้า และผู้เข้าแข่งขันไม่ติดใจเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

Advertisements

4 comments on “The Star 8 สัญญาและเงื่อนไขในการแข่งขัน เดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาว ปี 8

 • ใส่ความเห็น

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

  Google+ photo

  You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

  w

  Connecting to %s

  %d bloggers like this: